Jaarverslag 2011

van het Bestuur geplaatst op donderdag 10 mei 2012

Trefwoorden: jaarverslag

Jaarverslag 2011 VVD afd. Giessenlanden

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Joke de Groot is teruggetreden. Het bestuur heeft, met goedkeuring van de ledenvergadering, besloten het aantal bestuursleden terug te brengen naar vijf personen. Aan het eind van 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter

Arie van Noordenne

Secretaris     

Kees den Braven

Penningmeester

Huig van IJzeren

Tweede voorzitter

Carla van Dijk

Lid

Kees Kooijman

Lid

Johan Kon

 
Het bestuur vergaderde vier keer. Er werd één keer een vergadering gehouden met de wethouder en de raadsleden. De ledenvergaderingen werden gehouden op 16 mei en 7 november. In beide vergaderingen werd naast de huishoudelijke punten uitgebreid ingegaan op de gemeentepolitiek. Derhalve werd geen spreker uitgenodigd. In de vergadering van 16 mei werd afscheid genomen van het scheidende bestuurslid Joke de Groot. Zij is ruim zestien jaar bestuurslid geweest.

Het contact met de kamercentrale Dordrecht loopt via onze voorzitter. De raadsfractie is als volgt samengesteld: Bert Snoek (fractievoorzitter), Ad van Duin, Teus van Houwelingen, Ellen Kist en Bram Visser. Annie van de Riet is, als eerste opvolger, regelmatig bij vergaderingen van de raadsfractie aanwezig. Jan de Groot vertegenwoordigt onze partij in het college van B&W.

Een ruime informatiebron is de website van onze afdeling. De website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten opzichte van andere partijen. De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Aan Ad zijn wij veel dank verschuldigd. Via de website wordt periodiek een digitale nieuwsbrief verspreid. Men kan zich hiervoor rechtstreeks via de website of bij het bestuur aanmelden.

In 2011 werden verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. Deze waren voor onze partij succesvol. In Zuid-Holland werd de VVD de grootste partij en is met twee gedeputeerden in het college van G.S. vertegenwoordigd.

Uitslag Provinciale Statenvan Zuid-Holland (PS2011) voor de gemeente Giessenlanden:

   

PS 2011

 

PS2007

 

Nr.

Partij

Stemmen

Percentage

Stemmen

Percentage

1

VVD

1752

23,9%

1215

19,3%

2

CDA

1455

19,8%

1776

28,2%

3

PvdA

904

12,3%

906

14,4%

4

PVV

780

10,6%

-

-

5

CU

740

10,1%

1055

16,8%

6

SP

525

7,2%

532

8,5%

7

SGP

466

6,3%

374

5,9%

8

D66

292

4,0%

85

1,4%

9

GrLinks

191

2,6%

129

2,1%

 

Rest

238

3,2%

215

3,4%

 

Opkomst

 

67,3 %

 

58,1%

Eind 2011 was het ledental van onze afdeling 137. Dit is gelijk aan 2010. Diverse informatie omtrent onze partij is te verkrijgen via de website www.vvd.nl en via het partijblad “Liber”en de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb”. Ook worden er op regionaal en landelijk niveau regelmatig cursussen gegeven. Het bestuur kan alle informatie verstrekken.

Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij doen hierbij  een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve leden nodig. Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de raad en het college voor het vele werk door hen verricht.

Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.

Kees den Braven, secretaris.


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap