Jaarverslag 2009

van het Bestuur geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 door Bestuur

Trefwoorden: jaarverslag

Bijgaand plaatsen wij integraal het jaarverslag 2009 van het bestuur van de VVD afdeling Giessenlanden:

Jaarverslag 2009 VVD afd. Giessenlanden.

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Aan het eind van 2009 was het bestuur als volgt samengesteld.

Voorzitter                                          : Arie van Noordenne

Secretaris                                         : Kees den Braven

Penningmeester                                : Huig van IJzeren

Tweede voorzitter                              : Hans Graafland

Lid                                                     : Joke de Groot

Lid                                                     : Janny van Weelden

Lid                                                     : Kees Kooijman

Lid                                                     : Carla van Dijk

Lid                                                     : Johan Kon

Het bestuur vergaderde zeven keer, waarvan twee keer gezamenlijk met de raadsleden. De ledenvergaderingen werden gehouden op 11 mei en 30 november. Op de voorjaarsvergadering was de heer Herman van Santen, wethouder van de gemeente Gorinchem, te gast. Hij praatte ons bij over de vervoersproblematiek in de regio. In de vergadering van 30 november werd de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Jan de Groot werd tot lijsttrekker gekozen.

Onze voorzitter bezoekt met regelmaat de vergaderingen van de kamercentrale Dordrecht.

Voorafgaand aan iedere raadsvergadering komt de raadsadviescommissie bijeen. Dit ter ondersteuning en advisering van de raadsleden bij hun raadswerk. Naast  de raadsleden was de raadsadviescommissie aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld: Janny van Weelden, Gerrie den Braven, Huig van IJzeren, Ad van Duin en Teus van Houwelingen.

De raadsfractie is als volgt samengesteld: Jan de Groot (fractievoorzitter), Henk Bovekerk en Bert Snoek

Tijdens de ledenvergaderingen wordt verslag uitgebracht van het raadswerk. Bovendien zijn een tweetal nieuwsbrieven onder de leden verspreid. Hoewel deze nieuwsbrieven namens het bestuur worden verzonden worden zij in hoofdzaak geproduceerd door Henk Bovekerk. Onze dank daarvoor.

Ook de website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten op zichte van andere partijen. De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Ook aan Ad zijn wij veel dank verschuldigd.

Via de website wordt periodiek een digitale e-nieuwsbrief verspreid. Men kan zich hiervoor bij het bestuur of bij Ad van Duin aanmelden.

In mei is een enquête onder de leden gehouden. Er werd naar de mening van de leden gevraagd over een eventuele herindeling. Hieruit bleek dat ook de mening van onze leden verre van eensgezind is.                              

Landelijk is onze partij in 2009 in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. De eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar. Dit bleek ook uit de landelijke uitslag van de Europese verkiezingen. De uitslag in Giessenlanden viel enigszins tegen.

Hieronder de uitslag in Giessenlanden.

PvdA              10,3 %

CDA               25,1 %

VVD                12,1 %

D66                 6,0 %

SGP/CU         20,3 %

PVV               14,7 %

Gr. Links          3,3 %

Overige            8,2 %

Eind 2009 was het ledental van onze afdeling 132. Dit is een stabilisatie van het ledenaantal. Diverse informatie over onze partij is te verkrijgen via de website www.vvd.nl en via het partijblad Liber en de digitale e-nieuwsbrief Thorbeckeweb .Het bestuur kan alle informatie verstrekken.

Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij doen hierbij  een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve leden nodig.

Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de Raad voor het vele werk door hen verricht.

Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.

Kees den Braven, secretaris.


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap