VVD beschouwingen voor gemeentebegroting 2014 en evaluatie 2010-2014

Fractie in actie geplaatst op zondag 17 november 2013 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: evaluatie, gemeentebegroting

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 november jl. heeft de raad van Giessenlanden de gemeentebegroting 2014 vastgesteld. Fractievoorzitter Bert Snoek heeft namens de VVD in zijn algemene beschouwing ook de evaluatie van het collegeprogramma 2010-2014 aan de orde gesteld.
 

Evaluatie Collegeprogramma 2010-2014  

&

Begroting 2014 Solide werken aan vitaliteit en Vitaal de toekomst in

Zelden hebben wij een evaluatie rapportage gezien dat zo realistisch, transparant en eigenlijk ook zonder verwijt naar haar voorgangers, is geschreven. Zelden hebben wij een coalitie/College meegemaakt dat in dergelijk moeilijke tijden zo voortvarend aan de slag is gegaan.
 
Drastische maatregelen
Redenerend vanuit de situatie in 2008/2009 dachten wij alleen blijkbaar dat de bomen tot in de hemel groeiden. Maar al vanaf 2008 woedde er een financiële storm. Ten onrechte hebben wij gedacht dat wij niet geraakt zouden worden. Er waren immers nog steeds stijgende uitkeringen uit de Gemeentekas en de verkoop van ons woningbedrijf maakte ons, voor het jaar 2010, blijkbaar ziende blind. De zaken in onze dagelijkse portemonnee liepen erg scheef. We gaven simpelweg meer geld uit dan er binnen kwam. Ondergetekende heeft hier in de microfoon weleens geroepen dat wij het schip met de gouden dubloenen al aan het verjubelen waren voordat het nog maar de haven was binnengelopen. De situatie schreeuwde om maatregelen, drastische maatregelen. Die heeft de coalitie/ het College in 2010 aangezwengeld, opgepakt en uitgevoerd. Dat het geen kwestie is van dubbeltjeswerk, maar dat er fundamentele keuzes zijn of nog moeten worden gemaakt, is evident duidelijk.
 
Koers
Als je al kritiek zou kunnen hebben op het College, dan zou je wellicht kunnen opmerken dat in de eerste 2 jaren van deze periode, mogelijk, enigszins meer empathie had kunnen worden betracht richting de oppositie. De coalitie wist, en weet overigens nog steeds, welke richting het op moest. En die stappen zijn ook vol overtuiging gezet. En in de gedachte dat je 100% je koers weet, kun je mogelijk weleens niet alles horen of willen horen wat anderen aan geluiden naar voren brengen.
 
Op orde krijgen
De klus die in 2010 moest worden opgepakt was verre van eenvoudig. En wij hebben geen populaire maatregelen getroffen. Het afblazen van het sportpark in Giessenburg, het niet-uitvoeren van de plannen in Arkel-Zuid met woningen en een ontsluitingsweg, het verminderen van subsidies, het versoberen van de groenvoorziening, het blijvend drukken op de omvang van het ambtenarenapparaat. Wij kunnen er U een hele set noemen. Pijnlijke maatregelen om de boel weer op orde te krijgen. En dan zijn we er nog niet. Want zoals het document aangeeft, moeten we nog een stap zetten om te komen tot een echt gezonde financiële huishouding. En dat niet alleen. We moeten komen tot een gemeente die een geheel andere rol gaat invullen. Daarnaast eisen wij ook dat zij haar taken effectief en efficiënt uitvoert, de burger blijvend centraal plaatst en ook dat de vitaliteit in onze kernen wordt gewaarborgd.
 
Evaluatie
Eigenlijk beseft, de VVD-fractie, bij het uitspreken van deze zinnen dat er een direct verband ligt tussen de evaluatie en de programmabegroting 2014. Op zich natuurlijk niet gek. Evalueren is terug kijken, eventueel bijstellen en vervolgens je lijnen uitzetten voor het vervolg. Dat gaat in een logische, bestuurlijke, beweging.
Maar dat dit College nog niet klaar is, zal U, ook duidelijk zijn. Zij moet gewoon doorregeren tot 19 maart 2014.
 
Meer investeren
Dit College verdient volgens ons terecht een dikke pluim voor de bereikte resultaten. Er ligt een goede basis voor de komende jaren. Ook daarin moeten we overigens nog keuzes maken om circa 1,4 miljoen te bezuinigen tot 2018. Maar daarnaast kunnen we nu ook meer gaan investeren in de leefbaarheid en de voorzieningen in de kernen. Dat bezuinigen lijkt gek met zoveel geld op de bank. Maar een degelijk financieel beheer volgens de richtlijnen van onze toezichthouder, de provincie, vergt nu eenmaal dat je niet je spaarcenten simpelweg kunt opeten. Dat is overigens ook niet wat de VVD voorstaat.
De eerste noodzakelijke stappen om te komen tot de gewenste vitaliteit zijn gezet. De pluim die wij aan het College willen geven, komt ook toe aan onze zieke Burgemeester. Ook zij heeft inhoudelijk bijgedragen aan de invulling en uitvoering van het Collegeprogramma.
 
Investeringsplan
Tot slot aandacht voor het schip met dubloenen; ons spaargeld verkregen uit de verkoop van het woningbedrijf. Ja, we zijn vermogend en daarom een meer dan gewilde partner voor buurgemeenten bij een mogelijke herindeling. Het zou overigens van de zotte zijn om al je spaargeld te gaan geven aan zaken die volstrekt onnodig zijn. Geld uitgeven om geld uit te geven, is niet wat bij onze partij past. Het gaat om logische, gewenste en verantwoorde bestedingen die ten goede komen aan onze bevolking. Gegeven het investeringsplan van het College zal dat beteken dat we een fors deel van ons vermogen de komende jaren gaan besteden. Wij pleiten ervoor om met gezwinde spoed aan het werk te gaan om te bewerkstelligen dat de gemeente Giessenlanden ook daadwerkelijk er aan toekomt de gewenste investeringen, in meerjarig verband, te doen. Een motie om dat proces te gaan starten, zal worden ingediend.(red. unaniem door alle partijen aangenomen)
 
Toekomst
Kort en goed. Wij moeten nog flinke stappen zetten. Dit College kan en moet dit doen tot 19 maart 2014. Daarna kunnen de rechtsopvolgers aan de slag. Als grootste coalitiepartij kijkt de VVD-fractie met de nodige tevredenheid terug op de periode 2010 tot op heden en spreekt zij haar vertrouwen uit in de plannen voor de toekomst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bert Snoek, fractievoorzitter VVD Giessenlanden
 
 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VVD beschouwingen voor gemeentebegroting 2014 en evaluatie 2010-2014' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap